Åbningstider for salg:
Mandag til Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 15:00


Åbningstider for lager:
Mandag til Torsdag 08:00 - 15:00
Fredag 08:00 - 14:00


Borgergade 17
DK-4241 Vemmelev | Danmark
T.:+45 7013 2300
sales(a)hncgroup.dk | faktura(a)hncgroup.dk


Vareindlevering:
Borgergade 17 | DK-4241 Vemmelev

 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
Købers angivelse af særlige vilkår i ordrer m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre HNC Group A/S (herefter kaldet HNC) skriftligt har accepteret disse.

2. TILBUD/ORDRE

Aftale mellem køber og HNC anses først for indgået, når HNC har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være HNC i hænde inden levering og senest 5 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med HNC's skriftlige godkendelse.
Køber skal erstatte HNC’s omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog som minimum et beløb svarende til 10% af den aftalte købesum eksklusive moms.

3. PRISER

Medmindre andet er opgivet, er alle priser angivet i danske kroner (DKK) eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.l.
Dokumenterede ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre omkostninger, der er indregnet i HNC’s priser eller som udgør et tillæg hertil, og som indtræder efter HNC’s afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som har en forhøjende effekt på de opgivne priser, debiteres som tillæg hertil.
Ved devaluering af den valgte møntfod eller den danske krone med mere end 2% forbeholder HNC sig ret til at suspendere alle leverancer og/eller regulere sine priser tilsvarende.
For ordrer på under 300 kroner pålægges et gebyr på 75 kr.

4. BETALING

Købesummen for alle leverancer; såvel komplette som delleverancer er forfaldne til betaling netto kontant ved levering, medmindre andet er aftalt. Hvis køber ikke kan modtage leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen af HNC meldes færdig til levering.
HNC forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
Hvis køber ikke betaler købesummen inden betalingsfristens udløb, kan HNC fra forfaldsdagen beregne sig morarenter med 1,5 % af købesummen per påbegyndt måned.
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
En eventuel rabat ydes kun såfremt alle forfaldne udeståender i forbindelse med tidligere leveringer er betalt.
Ved aftale om returnering af varer fratrækkes mindst 30% af den oprindelige pris på kreditnotaen.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

HNC forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. LEVERING

Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af HNC.
Levering sker ab fabrik HNC's lager Vemmelev, medmindre andet er aftalt.
Hvis der er truffet særlig aftale om levering, sker dette for købers regning og risiko. Er der i en sådan aftale henvist til en leveringsklausul, skal denne leveringsklausul fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.
Leveringsomkostninger vil blive pålagt alle ordrer. Standard indenlandske pakker på 0-5 kg bliver pålagt en fragt- og leveringsomkostning på p.t. 172 kr. (reguleres). For større pakker eller ved langgods samt udenlandske forsendelser er der yderligere omkostninger. Disse oplyses ved forespørgsel.

7. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Alle tegninger og tekniske dokumenter med relation til varen eller fremstilling af denne, som før eller efter aftalens indgåelse er fremsendt af den ene part til den anden, skal forblive den afsendende parts ejendom.
Køber indestår for, at tegninger, tekniske dokumenter m.v. leveret af denne såvel som den endelige vare produceret efter sådanne tegninger, tekniske dokumenter m.v. ikke krænker tredjemands immaterielle ret.
Såfremt tredjemand hævder, at dennes immaterielle ret er krænket, er HNC berettiget til at stoppe produktion og/eller levering af varen.

8. UNDERSØGELSESPLIGT

Køber er straks ved modtagelsen af en leverance forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Købers undersøgelsespligt vedrører også produktets tekniske egenskaber.

9. REKLAMATION

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til HNC straks efter manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde leveringsdato, en specifikation af manglen samt angivelse af tidspunkt for konstatering af manglen. Uanset af hvilken årsag, der ikke er reklameret, fortaber en køber sine indsigelser, såfremt denne ikke inden ét år efter levering har reklameret over for HNC.
Det er HNC's afgørelse, om en mangel skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved at meddele køber et rimeligt forholdsmæssigt afslag.
Såfremt køber ikke underretter HNC om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til HNC uden dennes skriftlige godkendelse. Ved uberettiget reklamation forbeholder HNC sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelse hermed.
Reklamation vedrørende fakturaer skal fremsendes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens modtagelse.

10. ANSVAR

HNC's ansvar kan ikke overstige den betalte købesum. Yderligere krav, herunder meromkostninger, drifts- og avancetab eller andet tab kan uanset årsag ikke gøres gældende mod HNC.
HNC´s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, at der efter HNC´s valg enten foretages omlevering, afhjælpning eller at køber meddeles et rimeligt forholdsmæssigt afslag af pågældende leverances købesum. Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Køber kan hæve aftale om køb, hvis manglen ikke er afhjulpet inden rimelig tid efter købers reklamation. Hæves aftalen af en af parterne som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til HNC's disposition. HNC har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelser.

11. FORCE MAJEURE

Køber er ikke berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Såfremt force majeure omstændighederne vedbliver i mere end tre måneder står det dog køber frit for at ophæve aftalen uden krav på erstatning.
Force majeure foreligger, såfremt HNC eller dennes underleve-randører forhindres i at opfylde sine forpligtelser som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud, samt arbejdskonflikter, strejke, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale eller hertil knyttede aftaler.

12. PRODUKTANSVAR

Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er HNC alene ansvarlig efter nedenstående regler:
I) HNC er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse.
II) HNC er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre som købers produkt måtte forårsage som følge af en defekt i varen.
III) HNC er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. HNC's ansvar kan endvidere ikke overstige den betalte købesum, ligesom HNC kun er ansvarlig i ét år fra varens overgivelse til køber.
I den udstrækning, HNC måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde HNC skadesløs i samme omfang som HNC's ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse, er HNC ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.

14. ANBEFALING

For at opnå den bedste funktion samt en lang levetid for produkter fra HNC Group A/S, anbefales det at iagttage de installations- og opbevaringsinstrukser, der er angivet i det tilgængelige katalogmateriale.

*Der tages forbehold for trykfejl